elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 04.02.2023

Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE NR 10 W MALBORKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://p10malbork.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-11.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest JOLANTA TRUSZCZYŃSKA ,adres e-mail: przedszkolenr10malbork@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 272 32 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  1. W obiekcie możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń technicznych, jednak oddzielnie na każdym poziomie. Nie ma zamontowanych urządzeń umożliwiających dostęp w pionie (między piętrami).
  2. W obiekcie jest zapewniona informacja o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach w sposób wizualny i głosowy (wsparcie pracownika).
  3. Dopuszcza się wstęp osób korzystających z psa asystującego, jeżeli wśród aktualnie przebywających w
    placówce wychowanków nie będzie dzieci z potwierdzoną silną alergią na sierść psa. Troska o zdrowie dzieci może być czynnikiem wykluczającym możliwość wstępu.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole nr 10 w Malborku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021
Liczba wyświetleń: 553
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
31.03.2021
14:18:37
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
31.03.2021
14:11:12
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności